PROJEKT

We współczesnym świecie szkolenia dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (niskowykwalifikowanych byłych więźniów i byłych przestępców) stają się coraz bardziej potrzebne. Wspomniana grupa docelowa poprzez swoją przeszłość w wielu przypadkach napotyka trudności w ukończeniu „standardowych” szkoleń. Brak umiejętności zawodowych i społecznych pogłębia ich wykluczenie społeczne gdyż takie osoby są często narażone na długotrwałe bezrobocie, marginalizację oraz różnego rodzaju dewiacje.
W projekcie INforEX zamierza się zastosować zintegrowaną metodologię pracy, która będzie łączyć analizę teoretyczną z badaniami jakościowymi i działaniami praktycznymi, opartymi na podejściu oddolnym i uczestniczącym co oznacza aktywne zaangażowanie na każdym etapie wszystkich istotnych podmiotów tj. przedsiębiorców, opiekunów oraz byłych więźniów i przestępców.
W projekcie planuje się stworzenie modelu szkoleniowego, który zostanie wykorzystany praktycznie podczas stażu byłego więźnia u przedsiębiorcy oraz stworzenie nowoczesnego systemu certyfikacji uprawnień opartego na innowacyjnym modelu oceny, zgodnym z wymaganiami systemu EVECT. Aby osiągnąć wszystkie zamierzone rezultaty partnerzy planują przeprowadzenie analizy potrzeb wśród 120 zainteresowanych jednostek w 6 krajach europejskich.
Po wstępnym projekcie modelu szkoleniowego i systemu certyfikacji ich treść zostanie przekazana do 90 trenerów, którzy następnie przeszkolą 72 przedsiębiorców z zakresu pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Informacje zwrotne zebrane podczas szkolenia dla przedsiębiorców będą kluczowe w doprecyzowaniu modelu szkoleniowego i systemu certyfikacji, które finalnie zostaną wydane w formie podręczników.
Działania upowszechniające zastosowane przez parterów projektu mają na celu jak najszersze przekazanie informacji o rezultatach projektu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację 6 warsztatów dla krajowych instytucji zajmujących się kształceniem dorosłych oraz podpisanie dwóch porozumień przez każdego partnera projektu z instytucjami publicznymi, które zobowiążą się do dalszego rozpowszechniania rezultatów projektu swojemu audytorium.
Partnerzy projektu:
1. VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (Litwa) – projectCoordinator;
2. G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED (Cypr);
3. CASCAiDLimited (Wielka Brytania);
4. LazzarelleCooperativaSociale a r.l. (Włochy);
5. SzczecinskaSzkolaWyzszaCollegiumBalticum (Polska);
6. Gestión para laIntegraciónSocial. GINSO (Hiszpania).