ŽISPB (Lietuva)

zispb-logoOrganizacijos veikla yra orientuota į socialinės atskirties grupių (re)integraciją į visuomenę, darbinių įgūdžių įgijimą, specialistų kompetencijos tobulinimą, vaikų / jaunimo aktyvinimą įvairių nacionalinių ir tarptautinių projektų, iniciatyvų pagalba, pagalbos šeimai teikimą per smurtinio elgesio keitimo programos įgyvendinimą.

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras 2015 m. teikė paraišką dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2015 metais konkurse ir gavo finansavimą. Projekto įgyvendinimo metu buvo išleistos metodinės rekomendacijos, kaip dirbti su jaunimu, kuris linkęs į agresiją, smurtą. Sukurta metodinė priemonė prieinama NVO organizacijoms, visuomenei. Leidinys skirtas suinteresuotiems darbuotojams tobulinti konfliktinių situacijų, agresijos, streso valdymo gebėjimus. Metodika sėkmingai naudojama organizacijos vedamuose mokymuose bei tiesioginiame darbe su smurtavusiu asmeniu.

Biuras taip pat įgyvendino projektą „Competent to Do“, kurio vienas iš uždavinių buvo padėti įkalinimo įstaigoje esančioms moterims įgyti socialinių ir verslumo kompetencijų, kad po bausmės atlikimo būtų lengviau grįžti į visuomenę. Organizacijos lektoriai (psichologai, socialiniai darbuotojai) vedė mokymus Panevėžio moterų pataisos namuose.

Šiuo metu organizacija, siekdama prisidėti prie kompleksinės pagalbos šeimai teikimo, kartu su partneriais iš Islandijos, Švedijos ir Norvegijos rengia programą apie darbą su visomis šeiminio smurto šalimis – smurtavusiu asmeniu ir jo šeimos nariais (Nordplus programos projektas „Šiaurės – Baltijos šalių partnerystė, skirta parengti inovatyvią suaugusiųjų švietėjų mokymų programą dirbti su smurtautojais ir jų aukomis“).

Biuras taip pat įgyvendina Erasmus+ programos projektą „Tyčinis savęs žalojimas. Pozityvūs pasirinkimai“, kurio tikslas yra skirtas prisidėti prie sąmoningo savęs žalojimo jaunimo tarpe problemos sprendimo. Organizacijos darbuotojai savo kompetencijas tobulino mokymuose, kuriuos rengė partneriai iš Jungtinės Karalystės, Turkijos, Rumunijos, Graikijos. Kuriamą metodiką galima tiesiogiai naudoti darbe su jaunais žmonėmis.

Organizacija prie pagalbos asmeniui (šeimai) prisideda ir netiesiogiai – rengia specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas. Šiuo metu organizacija turi parengusi 8 tokias programas. Kasmet mūsų mokymuose dalyvauja daugiau nei 500 specialistų iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Tikimės, kad prisidėdami prie specialistų kompetencijos kėlimo, netiesiogiai darome įtaką Lietuvos šeimų gyvenimo kokybės gerėjimui.

2013 m. balandžio 8 dieną VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (Toliau – Biuras) kartu su Šiaulių apygardos probacijos tarnyba pasirašė Bendradarbiavimo sutartį Nr. ĮS-3/S1-8. Kadangi Šiaulių mieste nebuvo Nevyriausybinės organizacijos, kuri dirbtų su smurtautojais, Biuras nuo 2014 m. gegužės mėnesio pradėjo teikti smurtinio elgesio mažinimo programos paslaugas asmenims, kurie panaudojo smurtą artimoje aplinkoje, ir teismo sprendimu jiems yra paskirta bausmės poveikio priemonė dalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje. Probacijos tarnyba siunčia asmenis į mūsų įstaigą, kur profesionalūs socialiniai darbuotojai ir psichologai teikia jiems konsultacijas. Nuo 2014 m. rugpjūčio 19 d. iki 2014 m. gruodžio 23 d. buvo dirbama su 19 asmenų. Per 2015 m. mūsų įstaigos programoje dalyvavo 27 asmenys. Nuo 2016 m. sausio 1 d. programoje dalyvauja /dalyvavo 42 asmenys.

Biuras teikia individualaus ir grupinio konsultavimo paslaugas ne tik Šiaulių mieste, bet ir Radviliškio rajone. Organizacija 2014 m. rugsėjo 5 d. pasirašė smurtinio elgesio mažinimo paslaugų teikimo sutartį su Radviliškio r. savivaldybės administracija. Iki šios  dienos smurtinio elgesio keitimo programoje dalyvavo 20 Radviliškio m. ir rajono gyventojų.

2016 m. liepos 25 d. Biuras pasirašė sutartį su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios pagrindu buvo skirtas finansavimas papildomai teikti paslaugas asmenims, kurie panaudojo smurtą artimoje aplinkoje Šiaulių mieste. 20 Šiaulių m. gyventojų organizuojamos individualios ir grupinės konsultacijos. Individualių konsultacijų metu nagrinėjamos šios temos:

*Smurtautojo asmenybė.

*Pykčio kilmė.

*Pykčio reikšmė.

*Savivaizdis.

*Destruktyvūs konfliktai.

*Smurto apraiškos.

*Emocinės reakcijos ir raiška sudėtingose situacijose.

*Asmeninė atsakomybė.

*Atsakingas elgesys.

Grupinės veiklos temos:

*Galia ir kontrolė.

*Smurto ratas.

*Bendravimo įgūdžiai.

*Tarpasmeniniai santykiai ir savirūpa.

*Pagarbus bendravimas.

*Elgesio keitimo galimybės.

Į individualias konsultacijas kartu su smurtaujančiu asmeniu kartais atvyksta ir jų antrosios pusės. Dirbama stengiantis atsisakyti klaidingų nuostatų, stereotipų, ydingų elgesio modelių, diegiami / lavinami pagarbaus bendravimo įgūdžiai.