NAUJIENOS

Sėkminga konferencija – „Inovatyvūs žemos kvalifikacijos asmenų įtraukimo į darbo rinką metodai“

Rugsėjo 21 d. „Šiaulių“ viešbutyje vyko tarptautinė baigiamoji Erasmus+ Strateginių partnerysčių projekto INforEX (www.inforexproject.eu) konferencija – „Inovatyvūs žemos kvalifikacijos asmenų įtraukimo į darbo rinką metodai“, kurią organizavo projekto koordinatoriai VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras.

Džiaugiamės, kad konferencijos tema sudomino daugiau nei 100 dalyvių, kurie atvyko iš įvairių Lietuvos miestų – Vilniaus, Tauragės, Kelmės, Kėdainių, Rietavo, Joniškio ir kt. Konferencija sudomino socialinius darbuotojus, darbo biržos, socialinių paslaugų, darbo rinkos mokymo centrų specialistus, universiteto lektorius ir pan.

Konferencijos metu buvo pristatyta net 10 pranešimų apie būdus, priemones ir metodus padėti žemos kvalifikacijos asmenims įsitraukti į darbo rinką. Taip pat daug dėmesio skirta gerosios patirties pavyzdžių iš įvairių Europos šalių (pvz., Lenkijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Kipro, Ispanijos) pristatymui apie įvairias programas, skirtas įstatymų pažeidėjų socialinei ir darbinei integracijai.

Pranešėjai kalbėjo apie neformaliai įgytų kompetencijų pripažinimą, projekto INforEX siūlomą mokymų darbo vietoje modelį, apie socialinių kompetencijų svarbą šių dienų darbo rinkoje.

Pranešėja iš Italijos pristatė socialinį verslą, vystomą Italijos Pozzuoli moterų kalėjime, kur įdarbintos bausmę atliekančios moterys skrudina kavos pupeles ir turi galimybę įgyti darbinių įgūdžių ir bent šiek tiek užsidirbti.

Ispanijos atstovė kalbėjo apie socialines įmones, kaip galimybę jauniems asmenims įsidarbinti, ir gerosios patirties pavyzdžius Madride.

Kolegės iš Jungtinės Karalystės ir Lenkijos pristatė savo šalyje naudojamas programas esamų ir buvusių įstatymų pažeidėjų integracijai į darbo rinkai. Tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek Lenkijoje kai kurie išėjusieji į laisvę asmenys aktyviai įsitraukia į pagalbos šiai grupei teikimą – padeda įveikti priklausomybes, konsultuoja įdarbinimo klausimais ir pan.

Kolegės iš Lietuvos pristatė užimtumo programą žemos kvalifikacijos asmenims, tarptautinį projektą nedirbančiam, nesimokančiam ir mokymuose nedalyvaujančiam jaunimui (iki 29 m.), kurie turės galimybę 6 mėn. mokytis darbo vietoje socialinėje įmonėje, regioninį ESF finansuojamą projektą, skirtą socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijai į darbo rinką ir kitus inovatyvius Lietuvoje naudojamus socialinės ir darbinės integracijos metodus (pvz. komiksai, karjeros mentorystės metodologija, socialinio, psichologinio ir ugdomojo poveikio įgalinimo metodai ir kt.).

Konferencijos pranešimus lietuvių ir anglų kalbomis galima rasti projekto svetainėje http://inforexproject.eu/lt/english-outputs/english-conference/ . Daugiau informacijos apie projektą ir konferenciją taip pat galima gauti paskambinus tel. +37067688421 (Gintarė Černikienė).

Projektas „Inovatyvūs žemos kvalifikacijos asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų, įtraukimo į darbo rinką metodai” (INforEX), Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projektas Nr. 2016-1-LT01-KA204-023242, projekto trukmė 2016-10-01 – 2018-09-30.


INforExPLAKATAS-1

KONFERENCIJOS PROGRAMA-page-001 KONFERENCIJOS PROGRAMA-page-002

Registracija į konferenciją


Mokėmės iš kolegų Ispanijoje

Šiuo metu įgyvendiname 5 tarptautinius Erasmus+, NORDPLUS programos projektus. Visuomet džiaugiamės, kai galime pasimokyti iš labiau patyrusių kolegų arba pasidalinti savo patirtimi.

Spalio 9 – 13 d. trys biuro darbuotojai dalyvavo organizacijos GINSO (Ispanija) rengtuose mokymuose. Šis mokymosi renginys – projekto INforEX (www.infoexproject.eu) dalis. Projekte siekiama didinti žemos kvalifikacijos asmenų įsidarbinamumą padedant darbo vietoje įgyti socialinių ir darbinių įgūdžių. Projekte taip pat dalyvauja partneriai iš Jungtinės Karalystės, Kipro, Lenkijos, Italijos.

Pas kolegas mokėmės apie darbą su žemos kvalifikacijos buvusiais įstatymų pažeidėjais – kaip įvertinti jų poreikius ir įgytas kompetencijas, apie psichologinius ir socialinius darbo aspektus, kokie sunkumai gali iškilti darbdaviams dirbant su šiais asmenimis ir kaip mes galėtume jiems padėti. Detalią mokymų programą galima rasti čia: http://inforexproject.eu/en/english-outputs/english-learning-event/

Kitas žingsnis – suorganizuoti mokymus 12 darbdavių, kurie mokymuose darbo vietoje suteiks galimybę 24 žemos kvalifikacijos asmenų įgyti darbo rinkai reikalingų įgūdžių.

Jei norite gauti daugiau informacijos, susisiekite el. paštu g.cernikiene@zispb.lt arba tel. 867688421


C1 LEARNING EVENT-page-001


BUVUSIŲ ĮSTATYMO PAŽEIDĖJŲ MOKYMASIS DARBO VIETOJE

Situacijos apžvalga

Vienas iš pagrindinių strategijos „Europa 2020“ tikslų – pasiekti, kad iki 2020 m. bent 20 milijonų žmonių išbristų iš skurdo ir integruotųsi visuomenėje. Siekiama, kad užimtumas tarp 20-64 m. amžiaus asmenų padidėtų iki 75%. Įstatymų pažeidėjai, atlikę bausmę, labai dažnai taip pat yra ant skurdo ribos. Jie susiduria ne tik su šia problema, bet ir daugeliu kitų – stigma, neigiamas visuomenės ir darbdavių požiūris, taip pat prarasti darbiniai įgūdžiai ir / arba žema kvalifikacija. Realybė tokia, kad žemos kvalifikacijos asmenų užimtumas yra beveik 80% mažesnis nei asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą. Nors nėra tikslių duomenų apie nuteistų asmenų išsilavinimo lygį, tačiau skaičiuojama, kad tik 3-5 % iš jų galėtų siekti aukštojo mokslo.

Žema kvalifikacija turi neigiamos įtakos šios grupės įsidarbinimo galimybėms. Nedarbas yra laikomas vienu iš pagrindinių veiksnių, lemiančių pakartotinį nusikalstamumą. Negalėjimą įsidarbinti lemia ne tik žema kvalifikacija, bet ir darbinės patirties nebuvimas, neigiamas nusistatymas. Be to, įvairūs apribojimai išėjus į laisvę (pavyzdžiui, neišvykti iš miesto, šalies) taip pat sumažina buvusių įstatymo pažeidėjų mobilumą darbo rinkoje. Kai kurie tyrimai teigia, kad užimtumas padeda sumažinti pakartotinį nusikalstamumą trečdaliu ar net per pusę.

Erasmus+ programos remiama iniciatyva

Kadangi užimtumas yra labai svarbus faktorius, įtakojantis pakartotinio nusikalstamumo (ne)buvimą, reikia kurti iniciatyvas, padedančias žemos kvalifikacijos asmenims įgyti trūkstamų įgūdžių, kompetencijų, reikalingų darbo rinkoje.

Šešių ES šalių organizacijos (iš Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Italijos, Kipro ir Lietuvos) susibūrė Erasmus+ strateginių partnerysčių projekte „INforEx“ (www.inforexproject.eu) siekdamos padidinti buvusių nuteistųjų įsidarbinimo galimybes. Partneriai sukūrė mokymų darbo vietoje modelį, kuris įgalintų žemos kvalifikacijos asmenis (buvusius nuteistuosius, įstatymų pažeidėjus) įgyti socialinių ir darbinių įgūdžių, reikalingų šių dienų darbdaviams.

Šiame modelyje yra trys pagrindiniai veikėjai – mokymų organizatorius, darbdavys ir įstatymo pažeidėjas. Mokymų organizatorius veikia kaip tarpininkas.

Partneriai nusprendė, kad mokymų vadovams, kurie bus atsakingi už asmenų, besimokančių darbo vietoje, stebėseną, pažangos vertinimą, reikia suteikti tam tikrų žinių, susijusių su specifine grupe. Dėl šios priežasties partneriai (mokymų organizatoriai) parengė penkių dienų (40 val.) mokymų programą, išteklius darbdavių atstovams, išskyrė temas, kurias reiktų aptarti (pavyzdžiui, bendravimo su išėjusiais į laisvę asmenimis aspektai, socialiniai ir psichologiniai darbo aspektai, iššūkiai, su kuriais darbdavio paskirtas atsakingas asmuo gali susidurti).

Kitas svarbus mokymų darbo vietoje modelio aspektas yra tai, kad mokymų organizatoriai kartu su darbdaviu parengia konkrečios darbo pozicijos aprašymą, išskirdami, kokių įgūdžių, žinių ir kompetencijų darbuotojui reikia, norint sėkmingai atlikti darbą. Darbo aprašymas yra įstatymų pažeidėjų mokymo planas.

Projekto partneriai taip pat numatė, kad prieš nukreipiant žemos kvalifikacijos įstatymų pažeidėjus pas konkretų darbdavį, reikia šiek tiek su jais padirbėti – įvertinti jų įgūdžius, kad būtų galima parinkti jam / jai tinkamiausią praktikos vietą, taip pat padėti sustiprinti savivertę, pasitikėjimą savimi ir kitais, pagrindinius gyvenimo įgūdžius, supažindinti su darbo kultūra, efektyvia komunikacija. Tikimasi, kad tai prisidės prie sėkmingų mokymų darbo vietoje.

Sukurtas mokymų modelis yra lankstus ir išsiskiria tuo, kad mokymų darbo vietoje dalyvis gauna įgūdžių, žinių ir kompetencijų pažymėjimą (3 EKS lygis), netgi jei dėl kažkokių priežasčių jis nebaigia mokymų (iš viso mokymai trunka 320 val.).

Šiuo metu projekte dalyvaujančios organizacijos planuoja bandomuosius mokymus. 144 įstatymų pažeidėjai šešiose šalyse turės galimybę įgyti darbinių įgūdžių ir gaus šią patirtį liudijantį pažymėjimą. Tikimasi, kad tai padidins jų galimybes įsidarbinti arba galbūt jiems bus pasiūlytas nuolatinis darbas mokymų vietoje.

Projektas „Inovatyvūs žemos kvalifikacijos asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų, įtraukimo į darbo rinką metodai” (INforEX), Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projektas Nr. 2016-1-LT01-KA204-023242, projekto trukmė 2016-10-01 – 2018-09-30.

 

Šaltiniai:

  1. Social Protection & Social Inclusion. Prieiga per internetą: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750 Žiūrėta [2017-09-05]
  2. Prison Education and Training in Europe. Prieiga per internetą: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2013/prison_en.pdf [2017-09-05]
  3. Projekto tinklalapis. Prieiga per internetą: www.inforexproject.eu [2017-09-05]

Projektas INforEX prasidėjo!

Gruodžio 14-15 d.d. Asta Jaseliūnienė ir Gintarė Černikienė vyko į Neapolį (Italija). Atstovė iš Lazzarelle organizacijos priėmė jas ir partnerius iš CASCAiD (JK), GINSO (Ispanija), Collegium Balticum (Lenkija). Dvi dienas vyko pirmasis susitikimas, kuriame buvo pristatytas projektas, finansavimo sąlygos ir biudžetas, dokumentų administravimo projekte taisyklės, aptartos artimiausios veiklos, planuoti kiti žingsniai.

Partneriai iš Kipro vaizdo konferencijos metu pristatė gaires poreikių analizei atlikti ir suorganizuoti fokus grupes kiekvienoje iš šešių partnerių šalių. Siekiama, kad projekto rezultatai būtų kuo tvaresni ir atitiktų tikslinių grupių – nekvalifikuotų įstatymo pažeidėjų ir darbdavių – poreikius.

Dvi dienos buvo tikrai produktyvios ir efektyvios. Kiti žingsniai – susitikti su suinteresuotomis šalimis (PRC, Probacijos Tarnybos, Darbo biržos atstovais, darbdaviais ir kt.) ir išsiaiškinti, kokių įgūdžių trūksta nekvalifikuotiems darbuotojams, kad jie galėtų sėkmingai įsitraukti / grįžti į darbo rinką. Tyrimas padės nukreipti projektą tinkama linkme ir patenkinti išreikštus poreikius.