ΈΡΓΟ

“Innovative ways of including low qualified ex offenders and ex prisoners to labour market” (INforEX)

Erasmus+ project No. 2016-1-LT01-KA204-023242

Η κατάρτιση μειονεκτούσων ομάδων, όπως για παράδειγμα περιθωριοποιημένων ατόμων ή ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση, πρώην κρατουμένων, των οποίων οι δεξιότητες δεν έχουν ποτέ πιστοποιηθεί λόγω έλλειψης κατάρτισης γίνεται σταδιακά σημαντική. Αυτές οι ομάδες-στόχοι παρουσιάζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση «τυποποιημένων» μαθημάτων κατάρτισης λόγω του τρόπου ζωής που έχουν επιλέξει Η έλλειψη κατάλληλων επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων αυξάνει τον κοινωνικό αποκλεισμό τους αφού βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο μακροχρόνιας ανεργίας, κοινωνικής περιθωριοποίησης, ή αποκλίνουσας συμπεριφοράς.

Το έργο INforEx θα επιτύχει τους στόχους με την πραγματοποίηση μιας ολοκληρωμένης μεθόδου εργασίας που συνδυάζει τη θεωρητική ανάλυση με την ποιοτική έρευνα και τις πρακτικές δραστηριότητες και θα βασίζεται σε μια συμμετοχική και δίκαια προσέγγιση, πράγμα που σημαίνει την ενεργό συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο όλων των σχετικών παραγόντων, είτε των εταίρων του έργου ή εξωτερικών φορέων. Το έργο INforEX θα αναπτύξει ένα μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο θα εφαρμοστεί στη δουλειά και όχι στις τάξεις, μέσω πρακτικών δραστηριοτήτων, χάρη σε επιχειρηματίες (με μικρές, ατομικές επιχειρήσεις) που θα γίνονται εκπαιδευτές ενηλίκων και  θα υποστηρίζονται από έμπειρους εκπαιδευτές.Το έργο θα αναπτύξει επίσης μια νέα πιστοποίηση δεξιοτήτων στην ΕΕ που να βασίζεται σε ένα καινοτόμο μοντέλο αξιολόγησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος ECVET, το οποίο προσφέρεται στο τέλος της κατάρτισης. Για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων, το έργο θα αναπτύξει μια ανάλυση τέχνης και μια αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών μεταξύ των 90 ενδιαφερομένων στις 6 χώρες εταίρους.
Μετά το προσωρινό μοντέλο εκπαίδευσης και το σύστημα πιστοποίησης, το περιεχόμενό θα μεταδίδεται σε 90 εκπαιδευτές ενηλίκων που αργότερα θα πραγματοποιήσουν την εκπαίδευση με 72 τελικούς δικαιούχους. Η ανατροφοδότηση που συλλέγεται από εκπαιδευτές ενηλίκων θα οριστικοποιήσει τα δύο αποτελέσματα που θα δημοσιευθούν ως εγχειρίδια.

 

Οι δραστηριότητες διάδοσης θα κάνουν το έργο γνωστό στο ευρύτερο κοινό και τα αποτελέσματά του θα ενσωματωθούν σε πολιτικές και πρακτικές του τομέα σε διάφορες χώρες. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί με την υλοποίηση 6 εργαστηρίων / σεμιναρίων με άλλους φορείς της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και με την υπογραφή συμφωνητικής επιστολής με τοπικούς δημόσιους φορείς σε κάθε χώρα του έργου, όπου θα δηλώνεται η πρόθεσή να ενσωματώσουν τα προϊόντα Inforex στα εκπαιδευτικό τους σχέδια.

 

Κοινοπραξία Έργου:

  1. VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (Λιθουανία) – Συντονιστής Έργου
  2. G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED (Κύπρος);
  3. CASCAiDLimited (Ηνωμένο Βασίλειο);
  4. LazzarelleCooperativaSociale a r.l. (Ιταλία);
  5. SzczecinskaSzkolaWyzszaCollegiumBalticum (Πολωνία);
  6. Gestión para laIntegraciónSocial. GINSO (Ισπανία).