Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ»

(για τοπική εκπαίδευση με επιχειρηματίες)

ΜΕΡΑ ΘΕΜΑ
1

 

 

• Υποδοχή και εγγραφή συμμετεχόντων

• Παρουσίαση έργου και στόχων

• Παρουσίαση των εκπαιδευτικών στόχων και επιδιώξεων

• Παρουσίαση ημερήσιας διάταξης για τις μέρες εκπαίδευσης

2

 

“Πως να είσαι ένας αποτελεσματικός εκπαιδευτής”

• Τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής εκπαίδευσης

• Επικοινωνιακές δεξιότητες: πως να επικοινωνείτε με πρώην παραβάτες

• Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες όταν εργάζεστε με πρώην παραβάτες

• Μερικές συστάσεις για το πως να εργάζεστε με ενήλικες χαμηλού επιπέδου δεξιοτήτων

• Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

3

 

“Πως να αξιολογείτε ικανότητες και δεξιότητες”

• Η εκπαίδευση με βάση τις ικανότητες

• Εργασιακές ικανότητες και δεξιότητες για την εργοδότηση

• Μεθοδολογία πιστοποίησης INforEX, πιλοτικός οδηγός

• Ανοικτή συζήτηση για θέματα τα οποία θα μπορούσαν να ανησυχούν τους εργοδότες

Ανοικτή συζήτηση για το θέμα: «πως οι εκπαιδευτές θα πρέπει να παρέχουν την κατάρτιση στη χώρα τους/ υπόβαθρο»

• Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

4

 

• Δημιουργία Περιγραφών εργασίας για τις διαθέσιμες θέσεις

• Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

 

5

 

“Πώς να αναπτύξετε μια λίστα ελέγχου εργασιακών ικανοτήτων“

• Λίστα ελέγχου για εργοδότες για την αξιολόγηση της επιτυχούς εκπαίδευσης

• 5 μέρες πλήρους ανασκόπησης, σχολίων και ανοικτή συζήτηση

Ανοικτή συζήτηση για το θέμα: «Πιθανές προκλήσεις για τους εκπαιδευτές»

• Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

ΣΥΝΟΛΟ